Press "Enter" to skip to content

نقشه راه صنایع دریایی UK

حمید عبدلی ۰

این گزارش نتیجه یک کارگاه یک روزه است که برای ایجاد نقشه راه برای شناسایی اولویت های فرصت های آینده و نیازهای احتمالی برای صنایع دریایی UK تدارک دیده شده تا از این طریق به هیئت مدیره راهبردی فناوری،اتحادیه صنایع دریایی BIS، UK, و حمل و نقل KTN کمک کند. این کارگاه سومین بررسی از پنج “غوص عمعمیقدر سطح بخش، با تمرکز بر تفریحات و تجهیزات دریایی بود. این کارگاه در دانشگاه وارویک در ۹ نوامبر ۲۰۱۱، با ورودی بیش از ۲۰ کارشناس از سراسر صنعت دریایی، دانشگاهی و ذینفعان دیگر برگزار شد. این کارگاه زیر مجموعه ای از نقشه راه توسعه یافته در ژوئن ۲۰۱۱ را در بر می گیرد که شامل شناساییاولویت روندها و محرک ها و پس از آن تعیین و مشخص کردن ۴۰ فرصت بازار در حوزه تفریحات و تجهیزات دریایی است.

شرکت کنندگان قبل از کارگاه با ارائه چشم انداز های خود در قالب نقشه راه, اولویت محرک ها، فرصت ها، توانایی ها و قابلیت ها را در دوره های زمانی کوتاه، متوسط ​​و بلند مدت تتعیین نمودند. این تلفیق پیش از این کارگاه صورت گرفت تا نقطه شروع را برای مسائل بعدی فراهم کنند. مهمترین فرصت های بازار پس از آن برجسته شد،
جایی که توانایی های UK می تواند نیازهای بازار جهانی بزرگ را برآورده سازد. این ارزیابی ها بر اساس معیارهای تعریف شده برای ارزش (بازار جهانی و UK، قدرت رقابتی، ارزش افزوده وتأثیر بر چالش های  اجتماعی و محیطی) و قابلیت (در صنعت دریایی، دانشگاه، سازمان های تحقیقاتی و  صنایع مجاور) صورت گرفت.

UK_Marine_Industries_Roadmap_&_Capability

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *