Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “مرکز تحقیقاتی”

نقشه راه مرکز تحقیقاتی اندونزی در زمینه AUV

حمید عبدلی ۰

در این مقاله، ابتدا دسته بندی شناورهای زیرآبی ارائه شده وضمن معرفی و بررسی ویژگی های کلی این شناورها، یک مقایسه کلی بین ویژگی های شناورهای هر دسته انجام شده…